Rzeszów dnia 29.05.2018 r.
Znak: 1/05/2018

Dot:

„Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw.”

INFORMACJA

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.05.2018 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw”

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła w dniu 24.05.2018 r.:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

35-959 Rzeszów, al. Powstańców 12

Cena oferty: 1 067 845,47 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł. 47/100)