Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki   2021-2027 (FENG)

Dnia 20 grudnia 2023 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr FENG.01.01-IP.01-000W/23 o dofinansowanie projektu pn. Opracowanie technologii produkcji energooszczędnych profili miedzianych wraz z wdrożeniem innowacji produktowej na rynek.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców.       

Celem projektu jest wdrożenie na rynek energooszczędnych płaskowników miedzianych na szyny prądowe.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji energooszczędnych płaskowników miedzianych na szyny prądowe w oparciu o dobór parametrów technologicznych i optymalizację układu narzędziowego w procesie ciągłego wyciskania (metoda Conform).

Prace badawcze mają na celu wytworzenie nowej wiedzy, która umożliwi modyfikację technologii wyciskania w celu wytwarzania cienkich i jednocześnie szerokich profili miedzianych (do tej pory wytwarzanych w nie ekologicznej i kosztownej technologii walcowania wlewków). Projekt obejmuje wykonanie prac badawczych obejmujących badania reologiczne miedzi beztlenowej w warunkach różnych stanów odkształcenia. Opracowany zostanie model numeryczny płynięcia miedzi i prowadzone będą symulacje komputerowe wytwarzania profili. Wynik prac badawczych umożliwi modyfikację istniejącej technologii wyciskania w kierunku wytwarzania cienkich profili miedzianych o stosunku szerokości (a) do grubości (b) powyżej 10 (a/b > 10). Rezultatem projektu będzie nowy produkt: profil z miedzi beztlenowej do zastosowania na szyny prądowe cechujący się mniejszymi stratami na przesyle prądu. Produkt będzie wytwarzany z udziałem złomu i odpadów miedzi z zastosowaniem unikatowej „zielonej” bezodpadowej zintegrowanej technologii OWC (Odlewanie-Wyciskanie-Ciągnienie) opracowanej i wdrożonej w firmie Metall-Expres w latach 2019 – 2022.

Wartość projektu: 25 457 619,54 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 9 115 047,80 zł.

Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Metall-Expres Sp. z o. o. podpisała umowę nr POPW.01.05.00-18-0347/20-00
o dofinansowanie projektu pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla Metall-Expres Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Rezultatem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 75 638,04 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 75 638,04 zł.

Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dnia 15 kwietnia 2019 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-0612/18-00 o dofinansowanie projektu pn. Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego odpadów i złomów miedzi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do własnej działalności technologii produkcji profili z czystej miedzi Cu-ETP i Cu-OFE charakteryzujących się procentowym udziałem złomu i odpadów w składzie produktu.

W wyniku prowadzonych prac B+R ostatecznym rezultatem projektu będą profile miedziane (płaskowniki, pręty o przekroju kołowym i kwadratowym oraz kształtowniki) z miedzi Cu-OFE i Cu-ETP zawierające procentowy udział złomów i odpadów miedzianych spełniające warunki jakościowe norm: PN-EN-13601-2013-10E, PN-EN-13602-2013-10E, PN-EN-13605-2013-10E.

Wartość projektu: 9 735 352,29 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 5 514 005,53 zł.

Rzeszów dnia 29.05.2018 r.
Znak: 1/05/2018

Dot:

„Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw.”

INFORMACJA

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.05.2018 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw”

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła w dniu 24.05.2018 r.:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

35-959 Rzeszów, al. Powstańców 12

Cena oferty: 1 067 845,47 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł. 47/100)

Zarząd Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.05.2018 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące:

Postępowanie dotyczy prac badawczo-rozwojowych obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zamawiający w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego nie posiada statusu Beneficjenta. Jest Wnioskodawcą. Realizacja przedmiotowego zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy projekt Zamawiającego uzyska dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

Ogłoszenie

Zarząd Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.03.2018 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące:

„Dostawy i uruchomienia kompletnej linii technologicznej do procesu ciągłego wyciskania i ciągnienia prętów miedzianych prostokątnych, profilowych, okrągłych i kwadratowych, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji profili miedzianych” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dnia 27 października 2017 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.03.02.02-00-0959/17 o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji profili miedzianych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności Spółki poprzez produkcję profili miedzianych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Zakup wyciskarki – maszyny do produkcji profili miedzianych. W danej maszynie wsad w postaci walcówki będzie obrabiany plastycznie i przekształcany w profil na odpowiedni wymiar.
  2. Zakup maszyny do ciągnienia – służącej do przerabiania profili, ich utwardzania i nadawania im odpowiednich właściwości mechanicznych wymaganych przez klientów.

Wartość projektu: 16 800 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 zł.

Metall-Expres informuje, że w dniu 30.05.2017 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące „Dostawy linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji drutu z miedzi beztlenowej” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.06.2017 r. dokonana została zmiana ogłoszenia opublikowanego w bazie konkurencyjności pod nr 1036488, a obejmującego „Dostawę linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017

Zmieniono termin składania w ten sposób, że wydłużono go do dnia 05.07.2017 r. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Metall-Expres spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, w terminie do dnia 05 lipca 2017 r., do godz. 10.00

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017 – nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r. Godz. 10.05” oraz opatrzy kopertę pieczą adresową Wykonawcy.

Poniżej publikujemy zmienioną treść zapytania ofertowego Znak sprawy 1/05/2017.

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.07.2017 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

UPCAST OY, Kuparitie 10, 28330, PORI, FINLAND

Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 5 października 2016 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.03.02.02-00-0038/16 o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji drutu z miedzi beztlenowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procesu produkcyjnego drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  1. Budowa hali produkcyjno- magazynowej oraz budowa placu manewrowego.
  2. Zakup linii technologicznej.
  3. Wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej.
  4. Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania.

Wartość projektu: 28 300 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 zł.

Szybki kontakt z firmą Metall-Expres

Masz pytanie?

zadzwoń: +48 17 860 34 00

×