Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Metall-Expres Sp. z o. o. podpisała umowę nr POPW.01.05.00-18-0347/20-00
o dofinansowanie projektu pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla Metall-Expres Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły
u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Rezultatem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 75 638,04 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 75 638,04 zł.

Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dnia 15 kwietnia 2019 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.01.01.01-00-0612/18-00 o dofinansowanie projektu pn. Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego odpadów i złomów miedzi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do własnej działalności technologii produkcji profili z czystej miedzi Cu-ETP i Cu-OFE charakteryzujących się procentowym udziałem złomu i odpadów w składzie produktu.

W wyniku prowadzonych prac B+R ostatecznym rezultatem projektu będą profile miedziane (płaskowniki, pręty o przekroju kołowym i kwadratowym oraz kształtowniki) z miedzi Cu-OFE i Cu-ETP zawierające procentowy udział złomów i odpadów miedzianych spełniające warunki jakościowe norm: PN-EN-13601-2013-10E, PN-EN-13602-2013-10E, PN-EN-13605-2013-10E.

Wartość projektu: 9 735 352,29 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 5 514 005,53 zł.

Rzeszów dnia 29.05.2018 r.
Znak: 1/05/2018

Dot:

„Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw.”

INFORMACJA

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.05.2018 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw”

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła w dniu 24.05.2018 r.:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

35-959 Rzeszów, al. Powstańców 12

Cena oferty: 1 067 845,47 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł. 47/100)

Zarząd Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.05.2018 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące:

Postępowanie dotyczy prac badawczo-rozwojowych obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zamawiający w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego nie posiada statusu Beneficjenta. Jest Wnioskodawcą. Realizacja przedmiotowego zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy projekt Zamawiającego uzyska dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

Ogłoszenie

Zarząd Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.03.2018 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące:

„Dostawy i uruchomienia kompletnej linii technologicznej do procesu ciągłego wyciskania i ciągnienia prętów miedzianych prostokątnych, profilowych, okrągłych i kwadratowych, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji profili miedzianych” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dnia 27 października 2017 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.03.02.02-00-0959/17 o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji profili miedzianych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności Spółki poprzez produkcję profili miedzianych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Zakup wyciskarki – maszyny do produkcji profili miedzianych. W danej maszynie wsad w postaci walcówki będzie obrabiany plastycznie i przekształcany w profil na odpowiedni wymiar.
  2. Zakup maszyny do ciągnienia – służącej do przerabiania profili, ich utwardzania i nadawania im odpowiednich właściwości mechanicznych wymaganych przez klientów.

Wartość projektu: 16 800 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 zł.

Metall-Expres informuje, że w dniu 30.05.2017 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące „Dostawy linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji drutu z miedzi beztlenowej” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.06.2017 r. dokonana została zmiana ogłoszenia opublikowanego w bazie konkurencyjności pod nr 1036488, a obejmującego „Dostawę linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017

Zmieniono termin składania w ten sposób, że wydłużono go do dnia 05.07.2017 r. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Metall-Expres spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, w terminie do dnia 05 lipca 2017 r., do godz. 10.00

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017 – nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r. Godz. 10.05” oraz opatrzy kopertę pieczą adresową Wykonawcy.

Poniżej publikujemy zmienioną treść zapytania ofertowego Znak sprawy 1/05/2017.

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.07.2017 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

UPCAST OY, Kuparitie 10, 28330, PORI, FINLAND

Metall-Expres Sp. z o.o. Beneficjentem

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 5 października 2016 roku Spółka Metall-Expres podpisała umowę nr POIR.03.02.02-00-0038/16 o dofinansowanie projektu pn. Wdrożenie technologii produkcji drutu z miedzi beztlenowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procesu produkcyjnego drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  1. Budowa hali produkcyjno- magazynowej oraz budowa placu manewrowego.
  2. Zakup linii technologicznej.
  3. Wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej.
  4. Zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania.

Wartość projektu: 28 300 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 zł.

Szybki kontakt z firmą Metall-Expres

Masz pytanie?

zadzwoń: +48 17 860 34 00

×

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×