Zarząd Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.05.2018 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące:

Postępowanie dotyczy prac badawczo-rozwojowych obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zamawiający w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego nie posiada statusu Beneficjenta. Jest Wnioskodawcą. Realizacja przedmiotowego zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy projekt Zamawiającego uzyska dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja: