Ulotka drut Cu-OFE

Zobacz Pobierz

DRUT Z MIEDZI BEZTLENOWEJ Cu-OFE
OXYGEN-FREE COPPER WIRE Cu-OFE

Producent / Manufacturer Metall-Expres Sp. z o.o.
Produkt / Product Drut z miedzi beztlenowej Cu-OFE Oxygen-free copper wire Cu-OFE
Technologia / Technology Metoda ciągłego topienia i odlewania pionowego w technologii UPCAST Continuous melting and vertical casting method with UPCAST technology
Norma / Standard PN-EN 1977
Właściwości fizyczne
Physical properties
Przewodność w 20 °C: min. 58,8 MS/m (101,4 % IACS)
Gęstość: 8,92 kg/dm3
Conductivity at 20 °C: min. 58,8 MS/m (101,4 % IACS)
Density: 8,92 kg/dm3
Właściwości mechaniczne
Mechanical properties
Wytrzymałość na rozciąganie Rm: 180 N/mm2 ± 10 N/mm2
Wydłużenie A (200 mm): 38 % ± 2%
Tensile strength Rm: 180 N/mm2 ± 10 N/mm2
Elongation A (200 mm): 38 % ± 2%
Powierzchnia / Surface Powierzchnia drutu gładka bez rys i pęknięć, pokryta ochronną powłoką wosku syntetycznego zabezpieczającą przed oddziaływaniem tlenu atmosferycznego Wire surface smooth without scratches or cracks, covered with a protective synthetic wax coating protecting against the effect of atmospheric oxygen.
Skład chemiczny
Chemical composition
Cu: min. 99,995 %
O2 <3 ppm

Zakres wymiarów
Range of dimensions

8,0 mm (± 0,4 ) – 25,0 mm (± 0,8 )
Pakowanie / Packing Masa kręgu ~4t (+/-200 kg)
Krąg spięty pasami i zabezpieczony folią polietylenową
Wewnętrzna średnica kręgu: 800 mm
Zewnętrzna średnica kręgu: 1650 mm
Paleta o wymiarach: 1650 x 1650 x 150 mm
(drut od palety oddziela specjalna ochronna tekturowa przekładka)
Coil mass ~4t (+/-200 kg)
Coil strapped and protected with polyethylene foil
Internal diameter of coil: 800 mm
External diameter of coil: 1650 mm
Pallet with dimensions of: 1650 x 1650 x 150 mm
(wire is separated from the pallet by a special protective cardboard divider)
Zastosowanie / Application – przewody emaliowane
– kable i przewody specjalistyczne tj. kable bezpieczeństwa o podwyższonej odporności na ogień (do systemów IT, elektrowni jądrowych)
– kable kat. 6 i 7 przenoszące dźwięk i obraz
– wyciskanie na profile płaskie i kształtowe w procesie Conform
– walcowanie na profile płaskie i kształtowniki
– enamelled lines
– specialist cables and wires i.e. safety cables with increased resistance to fire (for IT systems, nuclear power plants)
– cables cat. 6 and 7 transmitting sound and image
– extrusion to flat and shaped profiles in the Conform process
– rolling to flat profiles and sections
Szybki kontakt z firmą Metall-Expres

Masz pytanie?

zadzwoń: +48 17 860 34 00

×